کاکتوس و من

اینجا برای عکس ها قصه میگویم، سعی میکنم به آنها جان ببخشم.
روزنوشت هایی هم مینویسم، گاه از زندگی واقعی و گاه از خیالات و تصوراتم.
من رویاپرداز هستم و قرار است بزرگ شوم و کارهای بزرگی انجام دهم.


برای بیشتر شناختن من به عکسهایم سر بزنید. کاملا معتقد هستم برای دقیق شناختن آدم ها فقط کافی ست نگاهشان را به دنیا ببینید. هرچند برای مدتی اینستاگرامم غیرفعال خواهد بود اما آدرسش این پایین نوشته شده. 


https://instagram.com/helia_ostad